x

Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és elküldjük Önnek a vásárláskor beváltható 500 forintos kuponkódot!

A kupon 5000Ft feletti vásárlás esetén használható fel.
részletek itt

Tovább az aralatt.hu-ra >>>

                

Adatvédelmi tájékoztató

Az ÁRALATT.hu - webáruház, /LRTM.BT /  adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

I. A Szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a ÁRALATT.hu  - /LRTM.BT / webáruház / által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket és a webáruház adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a webáruház  magára nézve kötelező erővel ismer el.

A weboldalt üzemeltető LRTM.BT mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy bármely, a weboldal használata során tudomására jutott személyes adatot
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) valamint az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelv - 2018.05.25. napjától az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete - rendelkezései szerint kezel.
 

Fogalommeghatározások:

1. érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül 
vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, 
valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, 
valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3. különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy 
más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes 
adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, 
és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 
aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre 
(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa 
megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek 
összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, 
felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, 
zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, 
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai 
jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

8. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

9. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

10. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

11. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

12. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott 
időre történő korlátozása céljából;

13. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

14. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, 
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

15. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály 
rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

16. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően 
közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

17. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az 
adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

18. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

19. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy 
az adatfeldolgozóval;

20. gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely 
birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, 
valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket - (a továbbiakban együtt: termék), 
szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének 
vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás 
neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul 
(a továbbiakban: reklám).

Az adatkezelő adatai, elérhetőségei:
LRTM BT (székhelye: 7632 Pécs Galamb utca 8)
Adószám : 22584690-2-02
Email cím : info@aralatt.hu
 
LRTM.BT a Weboldal és a levelezőrendszer működtetéséhez tárhelyszolgáltatót vesz igénybe, 
ezen adatfeldolgozó (a továbbiakban Adatfeldolgozó tárhelyszolgáltató) adatai, elérhetőségei
Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-909968
Adószám: 14571332-2-42
Telefonszám:
+36 1 789-2-789
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14
tarhely.eu

 

 

Adatok általunk történő kezelése

1. A weboldalon az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 
illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

2. A kezelt adatok köre: Felhasználói név, e-mail cím, jelszó, vezeték- és keresztnév, születésnap, 
telefonszám, postai cím, cégnév, cég adószáma, cég székhelye, a regisztráció időpontja, regisztrációkori IP cím.

3. Az adatok módosításának lehetősége: A következő adatok módosítását lehet elvégezni a 
weboldalon: E-mail cím, jelszó, vezeték- és keresztnév, telefonszám, postai cím, cégnév, cég adószáma, cég székhelye.

4. Az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. A számviteli bizonylatokat a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrzi meg Szolgáltató.

5. A fentieken kívül a személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:
- postai úton a 7632 Pécs Galamb utca 9 LRTM.BT
- e-mail útján a info@aralatt.hu illetve lrtmweb@gmail.com  e-mail címen.
 
6. A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján 
más hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése céljából megkereshetik a Szolgáltatót.

7. Szolgáltató a fenti hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét 
megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 
megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, illetve amely a kérés időpontjában rendelkezésére áll.

8. A Szolgáltató az érintettek által átadott, a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat, 
információkat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény, valamint a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről, 
Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény előírásainak megfelelően kezeli. 
A Szolgáltató a feldolgozott adatokat kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan formában használja fel.

9. Az adatkezelés célja: Szolgáltató a szolgáltatás (weboldal teljes körű használata, 
pl. regisztráció, vásárlás, hírlevél küldés) nyújtásának céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait, 
kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak.

10. Szolgáltató kezeli továbbá azokat a személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához 
technikailag feltétlenül szükségesek.

11. Amennyiben a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, a 
Szolgáltató a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) Szolgáltató vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen 
érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, 
további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását 
követően is kezelheti.

12. A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokkal semmilyen módon nem él vissza.

 


Adattovábbítás

1. Szolgáltató jogosult az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére továbbítani.

2. Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 
illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

3. Az adattovábbítás célja: A szállítás lebonyolítása.

4. A továbbított adatok köre szállítás esetén: Név, cím, e-mail cím, telefonszám, tranzakciós összeg.

5. Az adattovábbítás célja: Online fizetés lebonyolítása.

6. A továbbított adatok köre az online fizetés lebonyolítása érdekében: Név, cím, e-mail cím, telefonszám, 
tranzakciós jogcím, tranzakciószám, tranzakciós összeg.

7. Az adatokat a következő adatkezelőnek továbbítjuk szállítás esetén:

Cégnév: GLS General Logistics System Hungary Kft.
Székhelye: 2351 Alsónémedi GLS Európa utca 2.
E-mail: info@gls-hungary.com
Telefon: +36 1 802 0265
Webcím: https://gls-group.eu/HU/hu/home
Cégjegyzékszám: 13-09-111755
Adószám: 12369410-2-44 

8.
Könyveléssel kapcsolatos  adatkezelési tevékenység 

NÉV: Jakabfiné Kocsis Ilona

SZÉKHELY: 7400 Kaposvár Pálvarga Dűlő 24

TELEFON:706024694

E-MAIL: ilona.kocsis26@gmail.com

Számázással kapcsolatos adatkezelési tevékenység továbbitása

Online számlázószoftver neve: Számlázz.hu
Számlázó elérhetősége: https://www.szamlazz.hu/
Szolgáltatást nyújtó cég neve: KBOSS.hu Kft.
Szolgáltatást nyújtó cég adószáma: 13421739-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-303201
Email: info(kukac)szamlazz(pont)hu
Telefonszámunk (csak automata tájékoztatás, telefonos menürendszer leírása itt):
+3630 35 44 789

 
 

Adatbiztonság

1. A Szolgáltató minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést 
megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan 
megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.

2. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása 
érdekében, azaz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, 
teljessége, hogy változatsága igazolható legyen, valamint naprakész állapota érdekében.

3. A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan 
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, 
valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából 
fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

4. Szolgáltató mindent megtesz a kezelt adatok hitelességének, bizalmasságának megőrzése 
érdekében, és, hogy azokhoz az érintettek és az arra jogosultak mindig hozzáférjenek.

5. A Szolgáltató ezért fenntartja a jogot, hogy amennyiben ügyfelei vagy partnerei részéről 
a rendszerében biztonsági rést érzékel, akkor azokról az ügyfeleit és partnereit tájékoztassa, 
és ezzel egyidejűleg a biztonsági rés megszüntetéséig a Szolgáltató rendszeréhez, 
szolgáltatásaihoz való hozzáférését, vagy annak egyes funkcióit korlátozza.


Tájékoztatás az adatkezelésről

1. Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatást személyes 
adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes 
adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

2. Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, 
azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges 
adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, 
továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás 
jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb 
idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a 
tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

3. Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak 
megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.

4. Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, 
vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a 
Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig 
fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
5. Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a 
kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, 
hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok 
tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

6. Szolgáltató a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, 
továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. 
Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos 
érdekét nem sérti.

7. A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. 
Amennyiben Szolgáltató a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 
30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

 

 

 

Hírlevél, DM tevékenység

 

1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló

2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében a Felhasználó előzetesen és kifejezetten

hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a

regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse.

 

2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz,

hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

 

3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és a Felhasználó korlátozás és

indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről.

Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez

szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival

nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben

lévő linkre kattintva.

 

4. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,

és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló

2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

 

5. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, időpont.

 

6. Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig.

 

7. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése érintett részére,

tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

 

 

 

 

 

 

Jogorvoslat
 


1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó 
jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy 
jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás 
vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

2. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 
de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és 
döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának 
megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és 
adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az 
annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett 
személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog 
érvényesítése érdekében.

3. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az 
ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

4. Felhasználó a jogainak megsértése esetén Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. 
A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AZ ALÁBBIAKBAN A KÜLÖNBÖZŐ JOGALAPOK SZERINTI ADATKEZELÉS SZABÁLYAI TALÁLHATÓAK
I. Kapcsolatfelvételhez megadott adatok
1.) A kezelt személyes adatok köre:  
A weboldalon keresztül történő kapcsolatfelvétel érdekében az alábbi személyes adatokat kérjük megadni: név, e-mail cím.
A „Küldjön nekünk üzenetet” felületen a fenti adatok megadásával Felhasználó az adatok felvételéhez és kezeléséhez hozzájárul.
2.) A fenti adatok célja:  
Az érdeklődő beazonosítása, kapcsolatfelvétel az érdeklődő igényének megfelelő tájékoztatás érdekében
 

Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
- 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
- 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
- 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásró

 

 

 

 

ADATVÉDELMI HATÁROZAT SZÁMA:  NAIH-69341/2013

 

Pécs.2018.